Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017

Σοβαρά προβλήματα του Μεσολογγίου κατέθεσαν Αναφορά στη βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και Νίκος Μωραΐτης

1. Για τα βιορευστά
Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410


Προς το Προεδρείο της Βουλής
ΑΝΑΦΟΡΑ
Για τους κ. Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών


Οι βουλευτές Νίκος Μωραΐτης και Νίκος Καραθανασόπουλος


Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ την ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Ευηνοχωρίου Δήμου Μεσολογγίου με την οποία εκφράζει την αντίθεσή του στην κατασκευή μονάδων παραγωγής ενέργειας από βιορευστά στην ευρύτερη περιοχή.

Αθήνα 15/3/2017
Οι καταθέτοντες βουλευτές
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ. αρ. 1/2017 Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Ευηνοχωρίου
Αριθμός Απόφασης: 1/2017
Στο Ευηνοχώρι σήμερα την 01ην του μηνός Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, συνήλθε σε έκτακτη Συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Ευηνοχωρίου του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου ύστερα από την υπ. αριθ. 16/28-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Ευηνοχωρίου.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 88,89 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87Α Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο τριών (3) μελών ήταν παρόντα τα τρία μέλη δηλαδή:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΕΥΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΟΥΔΕΙΣ
Ως Γραμματέας παρέστη η ορισθείς σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 89 /2013 απόφαση Δημάρχου, η Δημοτική Υπάλληλος κ. Ζαφειρίτσα Χατζημιχαήλ
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και αναφέρει τους λόγους για τον έκτακτο χαρακτήρα της συνεδριάσεως.
Το Συμβούλιο εγκρίνει το εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδριάσεως και ακολούθως ο Πρόεδρος εισάγει το μοναδικό θέμα της Ημερησίας Διατάξεως «Λήψη απόφασης σχετικά με την κατασκευή μονάδων παραγωγής ενέργειας με καύσιμο βιορευστά» και αναφέρει ότι μετά από αναφορές κατοίκων σχετικά με την κατασκευή μονάδων παραγωγής ενέργειας με καύσιμο βιορευστά στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας και από έλεγχο που κάναμε σε διάφορες υπηρεσίες, διαπιστώσαμε μια διαδοχική σειρά ενεργειών διαφόρων εμπλεκομένων σχετικά με την έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ενδιαφερομένων εταιρειών όπως της ΥΔΟΜ, Δήμο Ι.Π.Μεσολογγίου, Εφορείας Αρχαιοτήτων, Δασαρχείο Μεσολογγίου, τμήμα Αγροτικής Οικονομίας, Διεύθυνση Υδάτων κ.τ.λ. από το έτος 2013 και μετά.
Κατόπιν των ανωτέρω εγκρίθηκαν οι Π.Ο. για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «μονάδας παραγωγής βιοαερίου μέσω διαδικασίας αεριοποίησης και μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο» ισχύος 0,7 MW. Στη συνέχεια με δύο τροποποιήσεις τροποποιούνται οι αρχικοί Π.Ο. με προσθήκη εναλλακτικής μονάδας σταθμού με καύσιμο βιορευστά. Ακολουθεί ξανά τροποποίηση στις 16.8.2016 με κατάργηση της μονάδας παραγωγής αγροτικών υπολειμμάτων μέσω διαδικασίας αεριοποίησης και μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο βιοαέριο ισχύος 0,6 MW!!!
Βεβαίως για τις παραπάνω τροποποιήσεις αποδέκτες είναι η Περιφ. Δυτ. Ελλάδας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και η συγκεκριμένη εταιρεία. Επιπλέον ουδέποτε έγινε πρόσκληση του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για συμμετοχή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ούτε του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας όπως συμβαίνει σε άλλα θέματα που σχετίζονται με την περιοχή μας.
Σε επικοινωνία με την γραμματεία της ανωτέρω Επιτροπής αλλά και από τις σχετικές προσκλήσεις δεν προκύπτει συζήτηση καν για γνωμοδότηση των σχετικών τροποποιήσεων της ΜΠΕ και στις εννέα συνεδριάσεις της Επιτροπής το έτος 2016.
Ως εκ τούτου φαίνεται ερήμην της Δημοτικής Κοινότητας, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου και πολύ δε μάλλον της κοινωνίας να λαμβάνονται αποφάσεις πριν εξεταστούν τα θέματα από τους άμεσα αρμοδίους.
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται όπως το Συμβούλιο αποφασίσει να:
 1. Εκφράζουμε την κάθετη αντίθεσή μας στην κατασκευή των μονάδων στη Τοπική μας Κοινότητα.
 2. Έργα χωρίς τη μέγιστη κοινωνική συναίνεση και αποδοχή δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από τη γνώμη τρίτων φορέων ή υπηρεσιών.
 3. Να συγκληθεί συνέλευση των κατοίκων σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 3852/2010 σε ημερομηνία που θα προσδιορισθεί.
 4. Να εξουσιοδοτηθεί ο κ. Δήμαρχος και κάθε ειδικότερος του Δήμου (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Νομική υπηρεσία, Τεχνικές υπηρεσίες) για κάθε νόμιμη νομική ή κοινωνική ενέργεια για την αποτροπή του έργου.
 5. Αρνούμαστε το ότι από μονάδα βιομάζας φτάσαμε σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά να δρομολογείται με γνωστοποιήσεις για τυχόν ενστάσεις ή αντιρρήσεις δια του τύπου ή ανακοινώσεων και όχι με αποφάσεις συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδ/σης, δηλαδή να επιδιώκεται η σιωπηρή αποδοχή.
 6. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους φορείς της Κοινότητας μας και Πόλης μας, δεδομένης της ευαισθησίας όλων μας σε θέματα που άπτονται της προστασίας του ευαίσθητου και ιδιαίτερου οικοσυστήματος μας.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν και άλλα μέλη του Συμβουλίου.
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής αποφάσεως.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ευηνοχωρίου μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 1. Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδριάσεως.
 2. Εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του στην κατασκευή των μονάδων στη Τοπική μας Κοινότητα.
 3. Έργα χωρίς τη μέγιστη κοινωνική συναίνεση και αποδοχή δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από τη γνώμη τρίτων φορέων ή υπηρεσιών.
 4. Να συγκληθεί συνέλευση των κατοίκων σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 3852/2010 σε ημερομηνία που θα προσδιορισθεί.
 5. Να εξουσιοδοτηθεί ο κ.Δήμαρχος και κάθε ειδικότερος του Δήμου (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Νομική υπηρεσία, Τεχνικές υπηρεσίες) για κάθε νόμιμη νομική ή κοινωνική ενέργεια για την αποτροπή του έργου.
 6. Αρνούμαστε το ότι από μονάδα βιομάζας φτάσαμε σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά να δρομολογείται με γνωστοποιήσεις για τυχόν ενστάσεις ή αντιρρήσεις δια του τύπου ή ανακοινώσεων και όχι με αποφάσεις συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδ/σης, δηλαδή να επιδιώκεται η σιωπηρή αποδοχή.
 7. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους φορείς της κοινότητας μας και της Πόλης μας, δεδομένης της ευαισθησίας όλων μας σε θέματα που άπτονται της προστασίας του ευαίσθητου και ιδιαίτερου οικοσυστήματος μας.
Μετά την εξάντληση του θέματος και μη υπάρχοντος άλλο θέμα λύεται η έκτακτη Συνεδρίαση.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 1/ 2017
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Ψεύτης
Τα Μέλη
Κωνσταντίνα Μπαλαμπάνη
 Κωνσταντίνος Κυτάγιας
Με αριθμό αποφάσεως 5/2017 και παρουσία οκτώ εκ των έντεκα μελών της η Δ.Κ. Μεσολογγίου ομόφωνα εξέφρασε την αντίθεσή της στην κατασκευή μονάδων παραγωγής ενέργειας από βιορευστά στην ευρύτερη περιοχή.
Στην απόφαση που πάρθηκε αναφέρεται αναλυτικά:
Το Συμβούλιο εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδριάσεως και ακολούθως η Πρόεδρος εισάγει το μοναδικό θέμα της Ημερησίας Διατάξεως «Λήψη απόφασης σχετικά με τη κατασκευή μονάδων παραγωγής ενέργειας με καύσιμο βιορευστά» και ακολούθως αναφέρει ότι μετά από αναφορές κατοίκων σχετικά με τη κατασκευή μονάδων παραγωγής ενέργειας με καύσιμο βιορευστά στη περιοχή της Δημοτικής μας Κοινότητας και από έλεγχο που κάναμε σε διάφορες υπηρεσίες διαπιστώσαμε μια διαδοχική σειρά ενεργειών διαφόρων εμπλεκομένων σχετικά με την έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ενδιαφερομένων εταιρειών, όπως παρακάτω:
Α.   Αίτηση ενδιαφερομένων προς την ΥΔΟΜ Μεσολογγίου στις 24.4.2013 για κατασκευή μονάδας παραγωγής βιοαερίου.
Β.   Απάντηση της ΥΔΟΜ στις 29.4.2013 (Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου) ότι η αιτούμενη έκταση είναι εντός οικισμού και σε περιοχή ΠΠ2.
Γ.   Στις 14.2.2014 και 31.3.2014 σύμφωνη γνώμη των εφορειών αρχαιοτήτων.
Δ.   Σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχ/σης της Λιμνοθάλασσας στις 24.4.2014.
Ε.   Στις 8.4.2014 διαβίβαση της ΜΠΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο για δημοσιότητα.
ΣΤ. Στις 9.4.2014 ανακοίνωση για τυχόν παρατηρήσεις από τον Αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη.
Ζ.   Σύμφωνη γνώμη από το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλ/νίας στις 12.05.2014.
Η.   Σύμφωνη γνώμη από το ΓΕΕΘΑ και Δ/νση Υδάτων στις 8.8.2014 και 26.8.2014 αντίστοιχα.
Κατόπιν των ανωτέρω εγκρίθηκαν οι Π.Ο. για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «μονάδας παραγωγής βιοαερίου μέσω διαδικασίας αεριοποίησης και μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο» ισχύος 0,7 MW (ΑΔΑ: Β8Σ0ΟΡ1Φ-ΣΩ6). Στη συνέχεια με δύο τροποποιήσεις στις 30.6.2015 (ΑΔΑ: ΩΖ5ΗΟΡ1Φ-ΕΗ3) τροποποιούνται οι αρχικοί Π.Ο. με προσθήκη εναλλακτικής μονάδας σταθμού με καύσιμο βιορευστά. Ακολουθεί ξανά τροποποίηση στις 30.3.2016 (ΑΔΑ: 6Ο9ΦΟΡ1Φ-ΝΝΔ) με κατάργηση της μονάδας παραγωγής αγροτικών υπολειμμάτων μέσω διαδικασίας αεριοποίησης και μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο βιοαέριο ισχύος 0,7 MW!!!
Βεβαίως για τις παραπάνω τροποποιήσεις αποδέκτες είναι η Περιφ. Δυτ. Ελλάδας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και η συγκεκριμένη εταιρεία. Επιπλέον ουδέποτε έγινε πρόσκληση του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για συμμετοχή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ούτε του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας όπως συμβαίνει σε άλλα θέματα που σχετίζονται με την περιοχή μας.
Σε επικοινωνία με την γραμματεία της ανωτέρω Επιτροπής αλλά και από τις σχετικές προσκλήσεις δεν προκύπτει συζήτηση καν για γνωμοδότηση των σχετικών τροποποιήσεων της ΜΠΕ και στις εννέα συνεδριάσεις της Επιτροπής το έτος 2016.
Ως εκ τούτου φαίνεται ερήμην της Δημοτικής Κοινότητας, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου και πολλώ δε μάλλον της κοινωνίας να λαμβάνονται αποφάσεις πριν εξεταστούν τα θέματα από τους άμεσα αρμοδίους.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται όπως το Συμβούλιο αποφασίσει να:
 1. Εκφράζουμε την κάθετη αντίθεσή μας στην κατασκευή των μονάδων στη Δημοτική μας Κοινότητα.
 2. Έργα χωρίς τη μέγιστη κοινωνική συναίνεση και αποδοχή δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από τη γνώμη τρίτων φορέων ή υπηρεσιών.
 3. Να συγκληθεί συνέλευση των κατοίκων σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 3852/2010 σε ημερομηνία που θα προσδιορισθεί.
 4. Να εξουσιοδοτηθεί ο κ. Δήμαρχος και κάθε ειδικότερος του Δήμου (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Νομική υπηρεσία, Τεχνικές υπηρεσίες) για κάθε νόμιμη νομική ή κοινωνική ενέργεια για την αποτροπή του έργου.
 5. Αρνούμαστε το ότι από μονάδα βιομάζας φτάσαμε σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά να δρομολογείται με γνωστοποιήσεις για τυχόν ενστάσεις ή αντιρρήσεις δια του τύπου ή ανακοινώσεων και όχι με αποφάσεις συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδ/σης, δηλαδή να επιδιώκεται η σιωπηρή αποδοχή.
 6. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους φορείς της πόλης μας, δεδομένης της ευαισθησίας όλων μας σε θέματα που άπτονται της προστασίας του ευαίσθητου και ιδιαίτερου οικοσυστήματος μας.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν και άλλα μέλη του Συμβουλίου.
Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής αποφάσεως .
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσολογγίου
μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη
ΟΜΟΦΩΝΑ   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
 1. Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδριάσεως.
 2. Εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του στην κατασκευή των μονάδων στη Δημοτική μας Κοινότητα.
 3. Έργα χωρίς τη μέγιστη κοινωνική συναίνεση και αποδοχή δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από τη γνώμη τρίτων φορέων ή υπηρεσιών.
 4. Να συγκληθεί συνέλευση των κατοίκων σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 3852/2010 σε ημερομηνία που θα προσδιορισθεί.
 5. Να εξουσιοδοτηθεί ο κ. Δήμαρχος και κάθε ειδικότερος του Δήμου (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Νομική υπηρεσία, Τεχνικές υπηρεσίες) για κάθε νόμιμη νομική ή κοινωνική ενέργεια για την αποτροπή του έργου.
 6. Αρνούμαστε το ότι από μονάδα βιομάζας φτάσαμε σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά να δρομολογείται με γνωστοποιήσεις για τυχόν ενστάσεις ή αντιρρήσεις δια του τύπου ή ανακοινώσεων και όχι με αποφάσεις συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδ/σης, δηλαδή να επιδιώκεται η σιωπηρή αποδοχή.
 7. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους φορείς της πόλης μας, δεδομένης της ευαισθησίας όλων μας σε θέματα που άπτονται της προστασίας του ευαίσθητου και ιδιαίτερου οικοσυστήματος μας.
Η πρόεδρος: Καζαντζή Αγγελική

Τα μέλη

2. Για τις διακοπές ηλεκτρικής Ενέργειας
Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410


Προς το Προεδρείο της Βουλής
ΑΝΑΦΟΡΑ
Για τους κ. Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Οι βουλευτές Νίκος Μωραΐτης και Νίκος Καραθανασόπουλος


Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ την επιστολή του Δήμου Μεσολογγίου με την οποία ζητείται να ανασταλεί κάθε διαδικασία καταγγελίας συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.


Αθήνα 15/3/2017
Οι καταθέτοντες βουλευτές
dh mes 1
dh mes 2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου