Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016

Εγκρίθηκε κατα πλειοψηφία ο νέος οργανισμός της Π.Δ.Ε.


Αποτέλεσμα εικόνας για περιφερεια δυτικησ ελλαδασ

Αποτέλεσμα εικόνας για περιφερεια δυτικησ ελλαδασ
   
   Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο νέος (προσωρινός) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (Κατά δήλωση του Περιφερειάρχη θα ακολουθήσει άμεσα νέα τροποποίηση για να καλύψει τις απαιτήσεις του Ν. περί κινητικότητας - Αξιολόγηση δομών, περιγράμματα θέσεων, ψηφιακό οργανόγραμμα).
   Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη περιφερειακού συντονισμού και διοίκησης Δημήτριο Δριβίλα οι τροποποιήσεις που έγιναν επί του σχεδίου είναι:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Πάτρα, 14 Δεκεμβρίου 2016 Αριθ. Πρωτ.: 326967/87
ΠΡΟΣ: Γρ. Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις επί του Σχεδίου του νέου Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Επί του σχεδίου του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο εισήχθη προς συζήτηση και ψήφιση ενώπιων των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 241 του ν.3852/2010, κατόπιν της αριθ. πρωτ.325382/83/9-12-2016 εισήγησής μου, καταθέτουμε τις κατωτέρω τροποποιήσεις, κατόπιν σχετικών παρατηρήσεων και υπομνημάτων που υποβλήθηκαν από υπηρεσιακούς παράγοντες και φορείς και συγκεκριμένες επαγγελματικές ενώσεις.

Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις αφορούν σε

Α) Αλλαγές επί της δομής και στις αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων (Μέρος Α’ – Κεφάλαιο Β’):
Άρθρο 12, παρ. Α’.

Τροποποιείται η ονομασία της Οικονομικής Υπηρεσίας της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, από Διεύθυνση Οικονομικού σε Διεύθυνση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου.

Άρθρο 12, παρ. Α’.

Προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) εκτελεί ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου, ο οποίος είναι και αποκλειστικάυπεύθυνος για τις αρμοδιότητες οι οποίες αφορούν στη δημοσιονομική διαχείριση της Περιφέρεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 25 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ143 Α

Άρθρο 12, παρ. Α’.

Μεταφέρονται (με προφορική παρέμβαση του Αντ/χη Διοίκησης στη συνεδρίαση του Περ. Συμβουλίου Τροποποιήθηκε σε υπάγονται) τα Τμήματα Μισθοδοσίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Μεσολόγγι και χωρική αρμοδιότητα την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και αυτό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με έδρα τον Πύργο και χωρική αρμοδιότητα την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, στη Διεύθυνση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου, με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

Αντίστοιχα, τα ανωτέρω Τμήματα διαγράφονται από το Άρθρο 13.

Άρθρο 12, παρ. Β’, σημείο 3.

Διόρθωση ως προς την χωρική αρμοδιότητα του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού, από το λανθασμένο «στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας», στο ορθό, «σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

Άρθρο 17, παρ. Γ’, σημείο 1, περίπτωση ΐν.


Αλλαγή στη διατύπωση της αρμοδιότητας που ασκείται από τα Τμήματα Ποιοτικού, Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Φυτοπροστασίας, ως εξής: ίν. Την επισήμανση και την παρακολούθηση της εξέλιξης εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών και την εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπισή τους καθώς και την προώθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής των αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας σε καλλιέργειες σε επίπεδο Περιφέρειας.

Άρθρο 17, παρ. Γ’, σημείο 1, περίπτωση viii.

Αλλαγή στη διατύπωση της αρμοδιότητας που ασκείται από τα Τμήματα Ποιοτικού, Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Φυτοπροστασίας, ως εξής: viii. Τον έλεγχο εγκαταστάσεων μονάδων τυποποίησης, μεταποίησης και οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) φυτικών προϊόντων σύμφωνα με την ισχύουσα Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία ως προς την Τυποποίηση, μεταποίηση, διακίνηση και εμπορία αυτών.

Άρθρο 17, παρ. Γ’, σημείο 1, περίπτωση ix.

Αλλαγή στη διατύπωση της αρμοδιότητας που ασκείται από τα Τμήματα Ποιοτικού, Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Φυτοπροστασίας, ως εξής: ix. Τον έλεγχο εφαρμογής οινικής νομοθεσίας σε οινοβιομηχανίες ως προς την παραγωγή, διακίνηση και εμπορία οινικών προϊόντων.

Άρθρο 17, παρ. Γ’, σημείο 1, περίπτωση xiv.

Διαγραφή της αρμοδιότητας.

« Άρθρο 25, παρ. Γ’, σημείο 1, περιπτώσεις ϊ., ii., viii. και ix.

Μεταφορά των αρμοδιοτήτων /’. χορήγησης και ανάκλησης αδειών άσκησης επαγγελμάτων υγείας, και ίϊ.χορήγησης και ανάκλησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού και της άδειας άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για την τήρηση σχετικού μητρώου με διαρκή ενημέρωση, viii. την έκδοση πιστοποιητικών υγείας δυτών-ναυαγοσωστών, ix. την έκδοση πιστοποιητικών υγείας αποκλειστικών νοσοκόμων, από το Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας και το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής της Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της έδρας, στα Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων του Άρθρου 27.

στο Άρθρο 27, παρ. Γ, σημείο 1.


Προστίθεται αρμοδιότητα ως εξής: «Τη διαφύλαξη των ταξιδιωτών και την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, τη χορήγηση προληπτικής φαρμακευτικής αγωγής σε ταξιδιώτες, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και τα νοσηλευτικά ιδρύματα του Νομού.»

Β) Αλλαγές επί των προβλεπόμενων κλάδων/ειδικοτήτων και θέσεων των υπάλληλων

(Μέρος B’-τμήμα Β’- Άρθρο 38): Μόνιμο προσωπικό (οργανικές θέσεις)

συγχωνεύεται ο κλάδος των ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος με τον ευρύτερο κλάδο ΠΕ Μηχανικών, ο οποίος πλέον περιλαμβάνει εκατόν σαράντα τέσσερεις (144) θέσεις.

συγχωνεύεται ο κλάδος των ΠΕ Μηχανικών Πληροφορικής με τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, ο οποίος πλέον περιλαμβάνει δεκαεννέα (19)θέσεις.

καταργείται ο κλάδος των ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας και συστήνονται οι κατωτέρω κλάδοι με τις αντίστοιχες προβλεπόμενες θέσεις:

Κλάδος ΤΕ Γεωπονικού: Περιλαμβάνει δεκαπέντε (15) θέσεις.

Κλάδος ΤΕ Δασοπονίας: Περιλαμβάνει δυο (2) θέσεις.

Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Ιχθυοκομίας – Αλιείας: Περιλαμβάνει επτά (7) θέσεις.

Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (οργανικές θέσεις)

καταργείται ο κλάδος των ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας και συστήνεται ο Κλάδος ΤΕ Γεωπονικού ο οποίος περιλαμβάνει επτά (7) θέσεις.

Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (προσωποπαγείς θέσεις)

καταργείται ο κλάδος των ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας και συστήνεται ο Κλάδος ΤΕ Γεωπονικού ο οποίος περιλαμβάνει τρεις (3) θέσεις.

Γ) Αλλαγές επί των προβλεπόμενων κλάδων που μπορούν να προΐστανται σε θέσεις ευθύνης (Μέρος B’-Τμήμα Γ’):

Άρθρο 40, σημείο 10

Διαγράφεται ο κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, και προστίθενται οι κλάδοι ΤΕ Γεωπονικού, ΤΕ Δασοπονίας και ΤΕ Τεχνολόγων Ιχθυοκομίας – Αλιείας.

Άρθρο 40, σημείο 12

Διαγράφεται ο κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, και προστίθενται οι κλάδοι ΤΕ Γεωπονικού, ΤΕ Δασοπονίας και ΤΕ Τεχνολόγων Ιχθυοκομίας-Αλιείας.

Άρθρο 40, σημείο 16


Προστίθεται ο κλάδος ΠΕ Πληροφορικής.

Άρθρο 40, σημείο 16

Διαγράφονται οι ειδικότητες στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών και δύναται να προΐστανται οι υπάλληλοι του κλάδου αυτού, όλων των ειδικοτήτων.

Άρθρο 40, σημείο 17

Διαγράφεται ο κλάδος ΤΕ Περιβάλλοντος.

Άρθρο 40, σημείο 18 

Διαγράφεται ο κλάδος ΤΕ Διοικητικού.

Άρθρο 40, σημείο 19

Προστίθενται οι κλάδοι ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 40, σημείο 20

Προστίθεται ο κλάδος ΤΕ Περιβάλλοντος.

Άρθρο 41, σημείο 39

Διαγράφεται ο κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, και προστίθενται οι κλάδοι ΤΕ Γεωπονικού, ΤΕ Δασοπονίας και ΤΕ Τεχνολόγων Ιχθυοκομίας – Αλιείας.

Άρθρο 41, σημείο 41


Διαγράφεται ο κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, και προστίθεται ο κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Ιχθυοκομίας – Αλιείας.

Άρθρο 41, σημείο 42

Διαγράφεται ο κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, και προστίθενται οι κλάδοι ΤΕ Γεωπονικού, ΤΕ Δασοπονίας και ΤΕ Τεχνολόγων Ιχθυοκομίας – Αλιείας.

Άρθρο 41, σημεία 45 έως 49


Διαγράφεται ο κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, και προστίθενται οι κλάδοι ΤΕ Γεωπονικού, ΤΕ Δασοπονίας και ΤΕ Τεχνολόγων Ιχθυοκομίας – Αλιείας,

Άρθρο 41, σημείο 51

Διαγράφεται ο κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, και προστίθεται ο κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Ιχθυοκομίας – Αλιείας,

Άρθρο 41, σημεία 53 έως 55

Διαγράφεται ο κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, και προστίθενται οι κλάδοι ΤΕ Γεωπονικού, ΤΕ Δασοπονίας και ΤΕ Τεχνολόγων Ιχθυοκομίας – Αλιείας,

Άρθρο 41, σημείο 61

Προστίθεται ο κλάδος ΤΕ Περιβάλλοντος.

Άρθρο 41, σημείο 63

Προστίθεται ο κλάδος ΠΕ Μηχανικών (Χημικών Μηχανικών),

Άρθρο 41, σημείο 68
Προστίθεται ο κλάδος ΠΕ Μηχανικών (Χημικών Μηχανικών).

Άρθρο 41, σημεία 69 έως 76

Όπου αναφέρονται ειδικότητες για τους υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ Μηχανικών και ΤΕ Μηχανικών που μπορούν να προΐστανται, διαγράφονται, ούτως ώστε να δύναται να προΐστανται oι υπάλληλοι των ως άνω κλάδων, όλων των ειδικοτήτων,

Άρθρο 41, σημείο 69

Προστίθεται ο κλάδος ΠΕ Πληροφορικής.

Άρθρο 41, σημείο 71


Προστίθεται ο κλάδος ΠΕ Πληροφορικής.

Άρθρο 41, σημείο 75


Προστίθεται ο κλάδος ΠΕ Πληροφορικής.

Άρθρο 41, σημείο 76

Προστίθεται ο κλάδος ΠΕ Πληροφορικής.

Άρθρο 41, σημεία 80 έως 82

Προστίθεται ο κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

Άρθρο 41, σημείο 84

Προστίθεται ο κλάδος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,

Άρθρο 41, σημείο 87


Διαγράφεται ο κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, και προστίθενται οι κλάδοι ΤΕ Γεωπονικού, ΤΕ Δασοπονίας και ΤΕ Τεχνολόγων Ιχθυοκομίας – Αλιείας.

Όπου στα άρθρα 40 και 41 προβλέπεται ότι δύναται να προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Πληροφορικής, οι κλάδοι διαγράφονται καθότι έχουν συγχωνευθεί με τους κλάδους ΠΕ Μηχανικών και ΠΕ Πληροφορικής αντίστοιχα, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα.               Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ                                    ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΙΒΙΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου