Σε διαθεσιμότητα τίθενται και επισήμως, όλοι ανεξαιρέτως οι υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας που υπηρετούν σε διοικητικές θέσεις, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Πριν από λίγο αναρτήθηκε στη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αντικαθιστά πλήρως τις υπηρεσίες των Δήμων και τους Δημάρχους- αλλά και κάθε σχετική υπηρεσία του δημοσίου- στο ζήτημα της πιστοποίησης των υπηρεσιακών μεταβολών των υπαλλήλων, εφόσον αυτές οι υπηρεσίες δεν πραγματοποιήσουν εγκαίρως αυτές τις μεταβολές.
Συγκεκριμένα, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237/5-12-2012, τεύχος Α) αναφέρει: «Η διαρκής επικαιροποίηση και συμπλήρωση των στοιχείων των υπαλλήλων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου για μεταβολές της υπηρεσιακής τους κατάστασης που επέρχονται αυτοδικαίως από τυπικό νόμο, γίνεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο όργανο και εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το νόμο. Για την επέλευση των πάσης φύσεως συνεπειών της ανωτέρω υπηρεσιακής μεταβολής δεν είναι αναγκαία η έκδοση σχετικής πράξης».
Αν και η διάταξη αυτή έχει γενική ισχύ, στην παρούσα φάση, ειδικά στο ζήτημα της διαθεσιμότηας σημαίνει τα εξής:
α) Την επικαιροποίηση και συμπλήρωση των στοιχείων των υπαλλήλων θα κάνει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο οποίο θα πρέπει να προσφύγουν οι υπάλληλοι οι οποίοι εξαιρούνται του νόμου προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
β) Για τις μεταβολές στην υπηρεσιακή κατάσταση αυτών των δημοσίων υπαλλήλων που προκύπτουν από τη συμπλήρωση και επικαιροποίηση των στοιχείων τους από το υπουργείο δεν χρειάζονται την έκδοση διαπιστωτικής πράξης των υπηρεσιών στις οποίες εργάζονται.
 
πηγή: 902.gr