Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016

H Λαϊκή Συσπείρωση, η ΠΕΔ, ο Δήμαρχος Αγρινίου και η αλήθεια για το νερό


                

                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

                       Για το Δελτίου Τύπου της ΠΕΔ

   Με έκπληξη διαβάσαμε τα γραφόμενα σε Δελτίο Τύπου της ΠΕΔ Δυτ. Ελλάδας που εκδόθηκε την 12/9/2016 και αφορούσε απόφαση ΔΣ της ΠΕΔ που έγινε την 8/9/2016, για την ΚΥΑ περι κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
   Καταρχήν δεν αναφέρεται ότι η συζήτηση προκλήθηκε στο ΔΣ της ΠΕΔ μετά από πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης και το σχετικό ψήφισμα του ΔΣ Πατρέων που τόνιζε:
  «Δόθηκε σε διαβούλευση η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία θεσμοθετείται η κοστολόγηση και τιμολόγηση των υπηρεσιών άρδευσης και ύδρευσης που προωθείται από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
   Με αυτήν, εξειδικεύει και προσαρμόζει την πολιτική υδάτων της Ελλάδας, με την οδηγία 2000/60/ΕΚ, την ευρωενωσιακή νομοθεσία που εξασφαλίζει κέρδη για το κεφάλαιο, αφού προωθεί την εμπορευματοποίηση του νερού και επιβάλει νέα αντιλαϊκή πολιτική τιμολόγησής του με το νέο σχέδιο προστασίας των ευρωπαϊκών υδάτων.
   Η ΚΥΑ διατηρεί το αντιλαϊκό θεσμικό πλαίσιο ανταποδοτικής διαχείρισης του νερού, οδηγεί σε ένα πρόσθετο κόστος παροχής νερού, που αποτελεί κρατική ευθύνη, στις πλάτες των λαϊκών νοικοκυριών και στους μικρομεσαίους αγρότες, στη λαϊκή κατανάλωση. Επιβάλλει υποχρεωτικά και ενιαία το νέο χαράτσι, το λεγόμενο «περιβαλλοντικό τέλος», με τη θέσπιση περιβαλλοντικού κόστους και κόστους πόρου για την ύδρευση των λαϊκών νοικοκυριών και την άρδευση της αγροτικής παραγωγής, στο όνομα της «προστασίας» των υδάτων, της «ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος» και δήθεν «εξοικονόμησης της κατανάλωσης ύδατος».
   Ενώ ισχυρίζεται ότι καλύπτει «όλες τις χρήσεις ύδατος και όλους τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος», εξαιρεί τις «υπηρεσίες ύδατος για ενεργειακή χρήση», δηλαδή τη χρήση του νερού από τους μονοπωλιακούς ομίλους για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (για την παροχή της οποίας η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα ήδη επιβαρύνονται με το πράσινο τέλος), εξασφαλίζοντάς τους έτσι για τη χρήση του νερού μηδενικό κόστος, ενώ «είναι δυνατόν να εξαιρούνται από τα περιβαλλοντικά τέλη: χρήστες οι οποίοι, με την εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών ορθής διαχείρισης, συμβάλλουν στη διατήρηση ή/και βελτίωση της καλής κατάστασης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης λυμάτων (δηλαδή βιομήχανοι και μεγαλοξενοδόχοι που έχουν πάρει επιδοτήσεις για αμφίβολης αποτελεσματικότητας βιολογικούς καθαρισμούς), ενώ ασαφής παραμένει η πιθανή εξαίρεση σε αυτή τη φάση κάποιων «πηγαδιών /φρεατίων». Αναγνωρίζει το σημαντικό μέγεθος της λαϊκής επιβάρυνσης που θα επιφέρει και γι' αυτό προβλέπει (άρθρα 8 και 10) τη σταδιακή υλοποίηση του περιβαλλοντικού χαρατσιού για άρδευση - ύδρευση, αγροτική χρήση: «...τα προβλεπόμενα περιβαλλοντικά τέλη επιβάλλονται στους τελικούς χρήστες, για πρώτη φορά από την πρώτη αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης και, σε αρχικό στάδιο, κλιμακωτά μέχρι τη δεύτερη αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης, με βασικό κριτήριο την αποτροπή της απότομης και υπερβολικής επιβάρυνσης των χρηστών, ώστε να μην επέρχεται αδυναμία κάλυψης των βασικών τους αναγκών».
   Το νέο χαράτσι θα εισπράττουν οι εταιρείες ύδρευσης - αποχέτευσης, το 97,5% του οποίου θα πηγαίνει στο «πράσινο ταμείο», γνωστό για τη χρηματοδότηση ΜΚΟ και επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον.
   Το νερό και με την ΚΥΑ συνεχίζει να αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα και όχι ως κοινωνικό αγαθό, στο πλαίσιο του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης της Ελλάδας, διαχείρισης των υδατικών πόρων σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων.
   Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων και η ΔΕΥΑΠ με αντίστοιχες αποφάσεις, έχουν καθορίσει την πολιτική που ακολουθούν και στα ζητήματα της τιμολόγησης του νερού. Έγκαιρα είχαν θέσει το ζήτημα με το καινούργιο χαράτσι, με την υπ’ αρ. 459/29-6-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία και σας επισυνάπτουμε, καλώντας το λαό να κάνει δική του υπόθεση την κατάργηση τουαντιλαϊκού πλαισίου, που μετατρέπει το νερό από δημόσιο αγαθό σε εμπόρευμα.
   Συνεχίζουμε στην ίδια κατεύθυνση. Στηρίζουμε τον αγώνα για φθηνό, ελεγμένο, ποιοτικό νερό για το λαό. Για πλήρη σταθερή εργασία για το σύνολο των εργαζομένων στον κλάδο. Για κατάργηση του αντιλαϊκού νομοθετικού πλαισίουεφαρμογής της οδηγίας της ΕΕ, για το νερό και του περιβαλλοντικού τέλους».
   Κατά της συζήτηση του θέματος ο Πρόεδρος της ΠΕΔ και Δήμαρχος Αγρινίου εισηγήθηκε τα πιο κάτω:

                        ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

  1.    Με βάση την ΚΥΑ αφαιρούνται αρμοδιότητες από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ( Τ.Α) και εκχωρούνται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους.
  2.    Οι πάροχοι ύδατος και ειδικά σε ότι άφορα την Τ.Α μεταβάλλονται σε εισπρακτικούς μηχανισμούς κρατικών εισόδων με αμφίβολη σκοπιμότητα και αποτελεσματικότητα
  3.    Το νερό σαν κοινωνικό αγαθό δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει πεδίο άσκησης αναποτελεσματικών και δυσβάστακτων επιβαρύνσεων για τα νοικοκυριά ,τις επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
  4.    Η εναρμόνιση της χώρας μας στην Κοινοτική Οδηγία 2000 για τα ύδατα θα πρέπει να έχει μεταβατικό χαρακτήρα ενώ στην συνέχεια να προσεγγίζει διαφορετικά τα θέματα που άπτονται των χρήσεων και της κοστολόγησης του νερού.
  5.    Το όποιο τελικά περιβαλλοντικό τέλος προκύψει θα πρέπει να καθορίζεται από τους παρόχους νερού, μέσα από ένα συνδυασμένο και από κοινού συμφωνημένο σύστημα οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων και δεικτών
  6.    Οι περιοχές της χώρας και ειδικότερα οι ΟΤΑ ( οι οποίοι με μεγάλο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος ) συνεισφέρουν στην αναπλήρωση του υδάτινου δυναμικού άλλων περιοχών της χώρας να τυγχάνουν των απαραιτήτων αντισταθμιστικών ωφελημάτων .
  7.    Οι περιοχές όμως που αντλούν νερό από άλλες περιοχές της χώρας προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του να τυγχάνουν και των ανάλογων επιβαρύνσεων . 
  8.    Κακώς η ΚΥΑ προβλέπει την εξαίρεση από την επιβολή του περιβαλλοντικού τέλους σε ιδιωτικές η δημόσιες επιχειρηματικές δραστηριότητες που χρησιμοποιούν τα ύδατα για την παραγωγή ενέργειας.
  9.    Η επιβολή του περιβαλλοντικού τέλους με βάση την κατανάλωση έχει ισοπεδωτικό και αντικοινωνικό χαρακτήρα και ακυρώνει κάθε έννοια ίσης μεταχείρισης και δικαιοσύνης μεταξύ των πολιτών
  10.    Η είσπραξη του περιβαλλοντικού τέλους και η απόδοση του στο Πράσινο Ταμείο να γίνεται από τις υπηρεσίες των παρόχων νερού παρακρατώντας το 10% και όχι το 2,5% που προβλέπει η ΚΥΑ, ενώ στην συνέχεια ο πόρος αυτός να επιστέφει στην ΤΑ για την χρηματοδότηση των περιβαλλοντικών της παρεμβάσεων και όχι να χρησιμοποιείται για την κάλυψη κρατικών δαπανών.
   Στη βάση αυτής της εισήγησης ήταν και η απόφαση του ΔΣ κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων της παράταξης της Λαϊκής Συσπείρωσης που άλλωστε είχε καταθέσει το δικό της ψήφισμα-πρόταση απόφασης και της εκπροσώπου της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ που κατέθεσε δικό της ψήφισμα.
   Η απόφαση αυτή (ειδικά τα σημεία 5 και10) ποια σχέση έχει λοιπόν με τα αναγραφόμενα στο Δελτίο Τύπου της ΠΕΔ περί δήθεν καθολικής εναντίωσης στο περιβαλλοντικό χαράτσι και το νέο τρόπο κοστολόγησης της αξίας του νερού;
   Προς επικύρωση των όσων αναφέρουμε στην ανακοίνωση μας καλούμε να δημοσιευτούν τα πρακτικά της συνεδρίασης.
   Επιπλέον να αναφέρουμε ότι αντίστοιχη πρόταση, δηλαδή έμμεσης αποδοχής του περιβαλλοντικού τέλους στο νερό, είχε κάνει ο Πρόεδρος της ΠΕΔ και Δήμαρχος Αγρινίου, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Αγρινίου και αποφάσισε μαζί με την κυβερνητική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στο Δήμο Αγρινίου, (όπου συζητήθηκε το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης μετά από μεγάλη επιμονή της Λαϊκής Συσπείρωσης), αφού οι μόνες ενστάσεις που είχαν ήταν για το χρονικό διάστημα διαβούλευσης για την ΚΥΑ και ότι την κοστολόγηση του χαρατσιού θα την έκανε η αποκεντρωμένη διοίκηση και όχι οι Δήμοι -όπως προτείνουν.

                      ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου