Τρίτη 20 Μαΐου 2014

Πῶς πρέπει να σκεπτώμεθα, ὅταν ψηφίζωμεν.
Κατά τάς μέρας κείνας πρόκειτο νά γίνουν κλογαί καί διδάσκαλος δέν παρέλιψε τήν εκαιρίαν ταύτην να συμβουλεύσ τούς συγχωρίους του καί νά τούς διδάξ τά καθήκονά, τα οποία έχουν ς λληνες πολται·
Μίαν Κυριακήν λοπόν, τε ξλθον πό τήν κκλησίαν, ρχισε νά τούς μιλ καί νά τούς λέγ
βουλευτικαί κλογαί πλησιάζουν· πρέπει νά γνωρίζητε, τι λαός χει ες τά χέρια του τήν εύτυχίαν τήν δυστυχίαν τς πατρίδος· διότι λαός χει τό δικαίωμα νά ψηφίσουν καί νά κλέξουν τούς βουλευτάς.
Τό δικαίωμα ατό το λαο εναι μέγιστον· διότι ο βουλευταί ψηφίζουν τούς νόμους, ο ποοι μς διέπουν, καί κλέγουν τήν Κυβέρνησιν, οποα μς κυβερν.
Πρίν ψηφίσετε λοιπόν, πρέπει καλά νά σκεφθτε· ταν θέλετε νά βάλετε κανένα νά σκάψ να κλαδεύσ τό μπέλι σας νά κεντρίσ τά δένδρα σας, φροντίζετε να κλέγετε τόν καλύτερον· φαντασθτε λοιπόν, πόσον πρέπει να φροντίσητε, ταν πρόκειται να εκλέξητε κενον, στις θά διευθύν τήν πατρίδα μας! Πρέπει να κλέξητε τούς καλύτερους, τούς τιμιώτερους, τούς κανώτερους καί χι τούς φίλους σας τούς συγγενες σας, ν τύχ καί δέν εναι αυτοί ο καταλληλότεροι. Ξεύρετε, ποος νομάζεται προδότης τς πατρίδος του;
-Προδότης λέγεται, πήντησεν πάρεδρος, κενος, στις προδίδει τήν πατρίδα του ες τούς χθρούς της· προδότης εναι καί στις βλάπτει τν πατρίδα του μέ οονδήποτε τρόπον. πάρχει δέ μεγαλύτερον γκλημα πό τό νά κλέγς νθρώπους νίκανους καί φαύλους νά διεθύνουν τήν πατρίδα σου; Μήτε φιλία εδ πρέπει νά ισχύ μήτε συγγένεια μήτε ατομικόν συμφέρον· ν μόνον πρέπει να έχ κανείς ες τόν νον του, ταν πλών τό χέρι του καί ρίπτ ες τήν κάλπην τήν ψφόν του: τό συμφέρον τς πατρίδος.
           Εναι λοιπόν προδόται τς πατρίδος, σοι ν γνώσει δεν ψηφίζουν τούς καλύτερους συμπατριώτας των· κόμη δέ χειρότεροι πρδόται, σοι πωλον τν ψφον των μέ χρήματα με διαφόρων εδν ποσχέσεις· διότι ατοί πωλον τήν συνείδησίν των, τήν τιμήν των, τήν ψυχή των. Εναι, ώς άν λέγουν· «Δσέ μου λίγα χρήματα κάμε μου ατήν τήν χάριν καί κάμε τι θέλεις τήν λλάδα· πώλησέ την, πρόδωσέ την, κατάστρεψέ την! γώ δέν θα σο κάμω ποτέ καμμίαν παρατήρησιν, διότι εμαι αγορασμένος πό σένα».
λλ´ἀκόμη τρίς χειρότερος προδότης τς πατρίδος του εναι κενος, στις θέλει νά γίν βουλευτής δήμαρχος καί ρχίζει νά διαφθείρ τούς συμπολίτας του γοράζων τάς ψήφους των. Ατός δηλαδή, ποος πρέπει νά κυβερν καί νά δηγ τόν λαόν, νά τόν ψών, νά τόν μορφών καί νά τόν διδάσκ, νά γίνεται ανώτερος, τιμιώτερος, ατός τί κάμνει; ξευτελίζει τόν λαόν, τόν διαφθείρει λέγων ες αυτόν· «Τήν συνείδησίν σου γώ μπορ νά τήν αγοράζω μέ λίγα νομίσματα· ξίζεις δέκα εκοσι δραχμάς καί τίποτε παραπάνω! Δέν χω αξίαν, λλά τί σημαίνει; χω λεπτά καί σέ γοράζω!»
Ο χωρικοί ες τούς λόγους ατούς το καλο διδασκάλου θορύβησαν, ντράπησαν, μερικοί σφιξαν τήν πυγμήν των απειλοντες τόν αθάδη, στις θά τόλμα νά τούς προτείν ν´γοράσ τήν ψφον των.   
-  Α λοιπόν! εξηκολούθησε μέ φωνήν σχυροτέραν διδάσκαλος, λαός πρέπει νά επ ες τούς τοιούτους· «γώ δέν πωλομαι!» Δέν εμαι ζον, δέν εμαι χωράφι, δέν εμαι πργμα να πωληθ· εμαι νθρωπος, χω ψυχήν κανείς, κανείς θησαυρός το κόσμου δέν μπορε να ξαγοράσ. χω νον καί φιλοπατρίαν καί μέ ατά θά κρίνω μόνος μου, ποος εναι ξιος νά διευθύν τή  πατρίδα μου καί ατόν θά κλέξω!
-  χεις δίκαιον, διδάσκαλε! φώναξαν νθουσιασμένοι ο χωρικοί· τόν καλύτερον θά κλέξωμεν καί δέν θα πωλομεν ες κανένα τήν ψυχήν μας!


      Από το αναγνωστικό της Δ΄ Δημοτικού της δεκαετίας του 1920. Συγγραφέας η παιδαγωγός, αγωνίστρια και κομμουνίστρια Γαλάτεια Καζαντζάκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου