Κυριακή 5 Ιουλίου 2015

Για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίουδήμου Ι. Π. Μεσολογγίου  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2013

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  την 1 Ιουλίου του 2015 συζητήθηκε ο ισολογισμός του 2013.
Από τον ισολογισμό και από την έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας που τον συνοδεύει μπορεί να σχηματιστεί μια εικόνα για την οικονομική κατάσταση του δήμου που είναι κοντά στην πραγματικότητα.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα έσοδα του δήμου για τα έτη 2011, 2012, 2013. Παρατηρούμε τη συνεχή μείωση της κρατικής επιχορήγησης κατά 21% από το 2011 στο 2012 και κατά 17% από το 2012 στο 2013. Ενώ έχουμε σχεδόν τα ίδια έσοδα από  τους δημότες (πώληση υπηρεσιών) παρόλη τη μείωση των εισοδημάτων τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ


2011
2012
2013
ΕΣΟΔΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
3.830.000
3.360.000
3.389.000

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
12.900.000
10.126.000
8.379.000
ΣΥΝΟΛΟ

16.730.000
13.568.000
11.761.000


Στα καθαρά αποτελέσματα χρήσης, όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας από το 2013 έχουμε αρνητικό αποτέλεσμα και μάλιστα σημαντικό.

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
2011
2012
2013
+ 238.000
+120.000
-1.136.000


Οι εργαζόμενοι στο δήμο  έχουν μειωθεί κατά 15% από το 2011 στο 2013. Όπως έχουν μειωθεί και οι αποδοχές τους κατά 14% κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2011
2013
275
235   (-15%)


ΜΕΙΩΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΡΓΑΖΟΜ.
ΑΜΟΙΒΗ
ΑΜΟΙΒΗ/ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

2011
275
6.490.000
23.600

2013
235
4.790.000
20.382
- 14%


Τα χρέη του δήμου παραμένουν πολύ ψηλά. Η υπαγωγή του δήμου στα ληξιπρόθεσμα ελάχιστα μείωσε το χρέος. Υπενθυμίζουμε ότι η υπαγωγή στα ληξιπρόθεσμα έθετε το δήμο υπό επιτήρηση και ήταν λήψη δανείου με παρακράτηση από τις τακτικές επιχορηγήσεις του των επόμενων ετών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ (κατά προσέγγιση)
2011
2012
2013
8.260.000
9.186.000
8.060.000


Στην έκθεση της εταιρείας που έκανε τον έλεγχο υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις  με έμφαση για ζητήματα όπως:
1. Από την ελεγκτική διαδικασία που διενεργήσαμε, με την αποστολή επιστολών για απευθείας επιβεβαίωση ανεξόφλητων υποχρεώσεων του Δήμου σε προμηθευτές-πιστωτές κατά την 31/12/2013, αφενός δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί το σύνολο αυτών και αφετέρου διαπιστώθηκαν διαφορές μεταξύ των εγγεγραμμένων οφειλών-υποχρεώσεων, όπως αυτές εμφανίζονται στα βιβλία του Δήμου, σε σχέση με τις απαιτήσεις των προμηθευτών βάσει των απαντητικών επιστολών τους. Για το λόγο αυτό επιφυλασσόμαστε ως προς την ορθότητα και την πληρότητα της απεικόνισης και της εμφάνισης του συνόλου των υποχρεώσεων προς προμηθευτές-πιστωτές στις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου κατά την 31/12/2013.
2. Από την προηγούμενη χρήση απεικονίστηκαν στις υποχρεώσεις του Δήμου και συγκεκριμένα σε δικαιούχους αποζημιώσεων επικειμένων και γης, για το έργο «Είσοδος Μεσολογγίου – Οδός Αγίου Αθανασίου» και την εφαρμογή σχεδίου πόλης Βίγλας-Καλλονής-Αγ. Δημητρίου, οι οποίες ανέρχονται κατά την 31/12/2013 σε ποσό € 1.413.968,36.. Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στις πληρωμές των ανωτέρω αποζημιώσεων από το 2003 έως το 2013 διαπιστώσαμε ότι, πρέπει να διερευνηθούν από την υπηρεσία οι πληρωμές αποζημιώσεων ποσού € 43.578,95, καθότι αφορούσαν το ίδιο οικοδομικό τετράγωνο και την ίδια αιτία αποζημίωσης (επικείμενα-γη) με άλλη ισόποση πληρωμή. Επίσης κατά την γνώμη μας, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση τις οφειλόμενες αποζημιώσεις ποσού € 247.364,57, προκειμένου να οριστικοποιηθούν για να καταβληθούν.
3. Από τις επιστολές και έγγραφα που μας προσκομίστηκαν από το νομικό σύμβουλο του Δήμου διαπιστώσαμε ότι εκκρεμούν:
α. Αγωγές, με σημαντική πιθανότητα υποχρέωσης καταβολής αποζημιώσεων από το Δήμο, σύμφωνα με τη γνώμη του νομικού συμβούλου, οι οποίες μέχρι την 31/12/2013 δεν είχαν τελεσιδικήσει και αφορούν αγωγές προμηθευτών για πληρωμή υποχρεώσεων για έργα και προμήθειες, συνολικού ποσού € 1.043.953,56 εκ των οποίων ποσό € 397.974,28 δεν περιλαμβανόταν στα βιβλία του Δήμου. Για το ποσό € 397.974,28 δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις σε βάρος των αποτελεσμάτων του Δήμου και ως εκ τούτου δεν έχουν περιληφθεί ως πιθανές υποχρεώσεις του στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2013.
β. Αγωγές, με πιθανότητα καταβολής μέρους αποζημιώσεων από το Δήμο, σύμφωνα με την γνώμη του νομικού συμβούλου, οι οποίες μέχρι την 31/12/2013 δεν είχαν τελεσιδικήσει, συνολικού ποσού € 1.596.662,20 που αφορούν κύρια την αγωγή της αναδόχου κατασκευάστριας εταιρείας για το έργο υπό εκτέλεση «Αναπλάσεις Πλατειών και Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Οινιάδων» ποσού € 1.553.750,00.
γ. Αγωγές εργαζομένων για καταβολή ειδικής μηνιαίας αμοιβής (176 €) ποσού € 286.490,55 για τις οποίες δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις σε βάρος των αποτελεσμάτων του Δήμου και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2013.
4. Από τον έλεγχό μας διαπιστώσαμε σημαντικά χαμηλό βαθμό εισπραξιμότητας, ιδιαίτερα στις επαναβεβαιωμένες απαιτήσεις από προηγούμενα έτη ποσού € 2.564.747,77, καθότι στην παρούσα χρήση εισπράχθηκε ποσό € 162.213,92 ήτοι ποσοστό € 6,35% επί των επαναβεβαιωμένων απαιτήσεων. Για την πιθανή απώλεια από τυχόν μη είσπραξη επαναβεβαιωμένων απαιτήσεων προηγούμενων
5. Ο Δήμος στην παρούσα χρήση, όπως και στην προηγούμενη, δεν τήρησε λογιστικές διαχειριστικές αποθήκες.
6. Ο Δήμος το 2013 όπως και την προηγούμενη χρήση, δεν τήρησε Αναλυτική Λογιστική (κοστολόγηση), λόγω αδυναμίας, κύρια συγκέντρωσης αναλυτικών πληροφοριών κόστους, που οφείλεται και στη μη πλήρη μηχανογράφηση του συνόλου των υπηρεσιών του.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2/7/2015
Μαργαρίτης Θόδωρος, δημοτικός σύμβουλος εκλεγμένος με τη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου