Τρίτη 1 Απριλίου 2014

Για τα οικονομικά του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου

ΔΗΜΟΥ  Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ


Ο κ. Δήμαρχος, σε απολογισμό της τρίχρονης θητείας του ισχυρίστηκε ότι  η δημοτική αρχή, παρέλαβε ένα τεράστιο χρέος ύψους 16 εκατ. ευρώ που σήμερα έχει μειωθεί κάτω από το μισό, ενώ την ίδια ώρα ανέλαβε 240 επιπλέον αρμοδιότητες από το κεντρικό κράτος και την πρώην Νομαρχία δίχως τους αντίστοιχους πόρους και προσωπικό. Ανέφερε, ότι ο δήμος πλέον λειτουργεί με 67 άτομα προσωπικό λιγότερα σε σχέση με το 2011! Ακόμη αναφέρθηκε στο επίτευγμα της διάσωσης και νοικοκυρέματος του δήμου, με αποτέλεσμα να μπορεί να στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις. Για να είναι πιστικός έδωσε και τους παρακάτω πίνακες που δείχνουν τη μείωση του χρέους του δήμου από το 2011 μέχρι σήμερα.

Η οικονομική κατάσταση του δήμου δεν έχει καμία σχέση με τους ισχυρισμούς του κ. Δημάρχου. Δυστυχώς βρίσκεται σε αθλία κατάσταση και απειλείται ουσιαστικά η συνέχιση της λειτουργίας του. Σωρεία οι δικαστικές αποφάσεις για επιτακτικές πληρωμές χρεών, σχεδόν κανείς προμηθευτής δεν προσέρχεται σε διαγωνισμούς αφού χρωστά ο δήμος παντού, εργαζόμενοι στο δήμο   ( όχι μόνιμοι ) είναι απλήρωτοι, κατασκευαστές παραμένουν απλήρωτοι, κ.λ.π. Επειδή η οικονομική κατάσταση του δήμου είναι καθοριστική για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του, φρόνιμο είναι να υπάρξει πλήρη παρουσίαση όλων των πραγματικών οικονομικών στοιχείων. Από τη μελέτη τόσο των ισολογισμών  του δήμου , για το 2011 & 2012, όσο και από τις εκθέσεις ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ:

Α. Για το χρέος του δήμου:
 Από τους ισολογισμούς του 2011 (ψηφίστηκε πριν λίγους μήνες) και 2012 (ψηφίστηκε  31 Μαρτίου 2014  από λιγότερους από 10 συμβούλους) προκύπτουν:
ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1/1/2011
Χρέη αποκλειστικά του δήμου , (όχι δημοτικών επιχειρήσεων).
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.369.000
Βραχυπρόθεσμες     «»               6.083.000
 ΣΥΝΟΛΟ                                 8.452.000


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΧΡΕΗ
Μακροπρόθεσμα         2.028.000 (Μεσ.=1,083, Αιτλ.=0,630, Οιν.=0,238)
Βραχυπρόθεσμα           6.240.000
ΣΥΝΟΛΟ                     8.268.000  ( Μες.=4,5, Αιτλ.=2,3, Οιν.=2)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΧΡΕΗ
Μακροπρόθεσμα                  1,727.000
Βραχυπρόθεσμα                    7.458.000
ΣΥΝΟΛΟ                              9.186.000

Παρατήρηση 1η: Το αρχικό, καταγεγραμμένο χρέος  του ενιαίου δήμου είναι 8.452.000 και όχι 7.409.023.

Παρατήρηση 2η: Το καταγεγραμμένο  στον ισολογισμό χρέος του ενιαίου δήμου έως και τέλος του 2012 (που έχουμε στοιχεία) αυξάνει από 8.268.000 σε 9.186.000 ( + 9%).

Παρατήρηση 3η : Είναι εντελώς αστήριχτη η εκτίμηση ότι το χρέος το 2014 θα είναι 2.409.000 γιατί δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία και οι ορκωτοί λογιστές στην έκθεσή τους το αναφέρουν συνταρακτικά στοιχεία.
 Πιο ειδικά στην έκθεση για ισολογισμό του 2012 η ορκωτή λογίστρια αναφέρεται: «χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας εφιστούμε την προσοχή για μη περίληψη στον ισολογισμό..»
α) χρέους 392.882 ευρώ για αγορά οικοπέδου συν 72000 τόκους
β) ποσό 1.445.947 για επικείμενα σχεδίου πόλης
γ) αύξηση απαίτησης από ΔΕΥΑΜ + 560.000 ευρώ
δ) τελεσίδικη δικαστική απόφαση καταβολής αποζημίωσης σε εργαζόμενους 519.753,17
ε) εκκρεμούν αγωγές με σημαντική πιθανότητα υποχρέωσης καταβολής σε προμηθευτές 431.601,77
στ) εκκρεμούν αγωγές με μερική πιθανότητα καταβολής αποζημιώσεων σε κατασκευάστρια εταιρεία ποσού 1.908.768,80
Συνολικά νέα εμφανιζόμενα χρέη περίπου 5.000.000 ευρώ

Παρατήρηση 4η : Στην έκθεση για ισολογισμό του 2012 η ορκωτή λογίστρια σημειώνει: «… σε ότι αφορά τα έσοδα του δήμου και τις απαιτήσεις από τους δημότες διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των απαιτήσεων είναι 2.564.747,77, εκ των οποίων τα 460.915,49 βεβαιώθηκαν στη χρήση του 2012 για πρώτη φορά. Διαπιστώνεται είσπραξη ποσού 112.907,29, ήτοι 5,09%».
Δηλαδή αδυναμία είσπραξης άρα ισόποση  μεγέθυνση του χρέους.

Παρατήρηση 5η: Στην έκθεση για ισολογισμό του 2012 η ορκωτή λογίστρια σημειώνει: «…από τον έλεγχό μας  διαπιστώθηκε ότι, τα αποτελέσματα και οι υποχρεώσεις της παρούσης χρήσης, δεν έχουν επιβαρυνθεί με το κόστος αποκομιδής και εναπόθεσης απορριμμάτων για το 2011 και 2012 του δήμου προς το σύνδεσμο. Ο έλεγχος δεν στάθηκε δυνατό να προσδιορίσει το ποσό..  κόστος αποκομιδής και εναπόθεσης μόνο για Καποδιστριακό δήμο Μεσολογγίου για το Νοέμβρη – Δεκέμβρη 2010 πόσού 49.835,80»
Καμία σχέση με νοικοκύρεμα, συμμάζεμα (πλήρης αδιαφάνεια παρά τις συνεχείς ερωτήσεις  για ενημέρωση για το ΧΥΤΑ) και επιπλέον χρέος με πρόχειρους υπολογισμούς πάνω από 1.000.000 ευρώ.

 Παρατήρηση 6η :Η όποια πληρωμή  μέρους του χρέους  προκύπτει από δανεισμό από το Παρακαταθηκών και Δανείων δηλαδή την υποθήκη των ελάχιστων κρατικών επιχορηγήσεων στο μέλλον.(α. Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα 28-1-2013 και αποφάσισε τη σύναψη δανείου επενδυτικού σκοπού με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ύψους 1.200.000 ευρώ. Β) ένταξη του δήμου στα ληξηπρόθεσμα  χρέη 4,5 εκατ.).

 Παράλληλα έχουμε μείωση δαπανών στο δήμο από απολύσεις εργαζομένων , δραματική μείωση μισθών εργαζομένων, υποστελέχωση υπηρεσιών, δραματική μείωση αμοιβών αιρετών . Φυσικά αυτά είναι κύρια ευθύνη της κεντρικής κυβέρνησης. Αν εξαιρέσουμε τις μειώσεις της αποζημίωσης αιρετών που καλώς έγιναν ,πάει πολύ να καυχιέται η δημοτική αρχή πως «διέσωσε» το δήμο πάνω στα αποκαΐδια των αμοιβών των εργαζομένων και της διάλυσης των εργασιακών τους σχέσεων

 Β. Για το επίτευγμα της διάσωσης του δήμου.
1. Η ΔΕΥΑΜ κυριολεκτικά στον αέρα. Χρέος 5.780.000 ( 1.800.000 ΔΕΗ, 2.360.000 για δήμο, 600.000 προμηθευτές, 770.000 για ΔΕΥΟ, 250.000 για ΙΚΑ) και όχι 4.607.675.
2. Ο ΧΥΤΑ αφού δέχτηκε σκουπίδια από παντού γέμισε και έχουμε και επιπλέον χρέος 1.000.000 τουλάχιστον.
3. Τα απορριμματοφόρα με την απειλή κατάσχεσης.
4. Δικαστικές αποφάσεις για αναγκαστικές πληρωμές από παντού.
5. Η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού σε έκτακτη ανάγκη.
 Γ. Για νοικοκύρεμα του δήμου.
1. Το Αιτωλικό χωρίς νερό για χρόνια. Οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων χωρίς τα ελάχιστα αναγκαία. Τα σκουπίδια να ξεχειλίζουν από παντού.
2. Ο ΧΥΤΑ χωρίς ζυγολόγια για δυο χρόνια.
3. Στην έκθεση για ισολογισμό του 2012 η ορκωτή λογίστρια σημειώνει ότι και για το 2011: « Από τον έλεγχό μας διαπιστώθηκε ότι, δεν παρακολουθείται στο σύνολο της η διάθεση των έκτακτων ειδικευμένων εσόδων………. Αποτέλεσμα να μην διακρίνεται το ταμειακό υπόλοιπο σε τακτικά και έκτακτα ειδικευμένα έσοδα και να μην υπάρχει ακρίβεια και διαφάνεια….» .

 ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ
ΤΕΛΙΚΑ
ΈΞΟΔΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ
ΤΕΛΙΚΑ

2011
39.581.593
17.480.540
39.581.593
19.259.065

2012
62.202.538
14.260.792
63.945.446
15.886.396

2013
65.895.205,42
2014
46.164.071ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ /  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΠΟΛΙΤΕΣ

2011         12.908.972                    3.821.000
2012          10.126.408                   3.440.000
 μειωση κρατικής 21%         μειωση ιδιωτικησ 10%

για 2013 όχι ακριβη στοιχεία (νεεσ μειωσεισ)

για 2014

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ    (ΚΑΠ)   - 1,9%
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΈς ΔΑΠΆΝΕς                             - 30% 
ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ                            - 8,4%
ΣΑΤΑ    (ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)            - 53%

Συμπερασματικά

1.       Τα αρχικά χρέη  του δήμου μεγάλα. Συνολικά πολύ πάνω από 16 εκατομμύρια και συνεχώς φανερώνονται και άλλα.
2.      Χρέη μεγαλώνουν χρόνο το χρόνο αφού λιγοστεύουν οι τακτικές επιχορηγήσεις από το κράτος και οι περισσότεροι συνδημότες μας ,όντας άνεργοι και με χαμηλά εισοδήματα που συνεχώς μειώνονται, αδυνατούν να πληρώσουν.
3.      Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ο δήμος δεν θα μπορεί να λειτουργήσει ούτε στοιχειωδώς ,μη πληρωμή χρεών άρα κατασχέσεις περιουσιακών και οικονομικών στοιχείων με δικαστικές αποφάσεις σε βάρος του , εργαζόμενοι απλήρωτοι, υπηρεσίες θα μαραζώνουν ή θα κλείνουν.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Απαίτηση  άμεσης αποπληρωμής όλων των χρεών από το κράτος μέσω των (παρανόμως) παρακρατηθέντων πόρων.
Διαρκής αγώνας συντονισμένος για επαρκή και πλήρη χρηματοδότηση από το κράτος για όλες τις λειτουργίες του.
Καμία τοπική φορολογία, (αρκετά έχει υπερφορολογηθεί ο εργαζόμενος) σταδιακή δραστική μείωση των υφισταμένων δημοτικών τελών  και ανταποδοτικών  και τελική κατάργησή τους.

                              Μεσολόγγι 1/4/2014

Μαργαρίτης Θόδωρος δημοτικός σύμβουλος εκλεγμένος με τη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
    ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου