Κυριακή 16 Ιουνίου 2013

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για λουκέτα σε οργανισμούς του δημοσίου


Ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων


Το έδαφος στρώθηκε με νόμους των ΝΔ και ΠΑΣΟΚ από την περίοδο ακόμα της καπιταλιστικής ανάπτυξης
        
Γρηγοριάδης Κώστας


Πλούσια και χρήσιμη είναι η πείρα που μπορούν να αντλήσουν οι εργαζόμενοι και τα άλλα λαϊκά στρώματα από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), με την οποία η κυβέρνηση μεθοδεύει λουκέτα - εξπρές σε δεκάδες Οργανισμούς και φορείς που ελέγχει ή χρηματοδοτεί από τον προϋπολογισμό του το κράτος.
Η περίπτωση της ΕΡΤ, όπου έγινε η πρώτη εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης, δεν είναι συνέπεια μιας «κακής» τάχα διαχείρισης, στο πλαίσιο των μνημονίων. Αποτελεί τμήμα ενιαίου στρατηγικού σχεδίου, συνέχεια της πολιτικής των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, των αντιλαϊκών μέτρων και των νόμων που πάρθηκαν ήδη από τη φάση ισχυρών ρυθμών καπιταλιστικής «ανάπτυξης», με στόχο να γίνει ακόμα φθηνότερη η εργατική δύναμη, να ανοίξουν νέα πεδία κερδοφορίας για το κεφάλαιο, να υπηρετηθεί το γενικό συμφέρον της πλουτοκρατίας.
Η ΠΝΠ αφορά στη γενικευμένη δυνατότητα της κυβέρνησης να κατεβάζει ακαριαία τα ρολά σε οποιονδήποτε δημόσιο φορέα, Νομικό Πρόσωπο Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα επιλέξει, να απολύει το σύνολο του προσωπικού και να αξιοποιεί - εκποιεί κατά το δοκούν την περιουσία του. Για όλα αυτά, θα είναι αρκετή κάθε φορά η υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τον υπουργό που εποπτεύει έναν δημόσιο Οργανισμό και τους υπουργούς Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.Η ΠΝΠ επικαλείται και τροποποιεί τον ν. 3429/2005 (νόμος Αλογοσκούφη), ο οποίος, πέραν όλων των άλλων, πήγε ένα βήμα πιο πέρα τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων στις πρώην ΔΕΚΟ, μια εκ των οποίων είναι και η ΕΡΤ. Βήμα το βήμα, από την περίοδο ακόμα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, οι αστικές κυβερνήσεις προσαρμόζουν τη νομοθεσία για τις ΔΕΚΟ στις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου, σε βάρος των εργαζομένων και συνολικά του λαού, που δέχεται τις συνέπειες από τη χειροτέρευση των υπηρεσιών που προσφέρει το Δημόσιο, και την ιδιωτικοποίησή τους, ακόμα και σε κρίσιμους τομείς, όπως η Υγεία, η Πρόνοια και άλλοι.

Τι προέβλεπε ο ν. 3429/2005;

Για του λόγου το αληθές, ο ν. 3429/2005 ρύθμιζε μεταξύ άλλων το καθεστώς των νεοπροσλαμβανόμενων στις πρώην ΔΕΚΟ, και στο άρθρο 13 προέβλεπε, μεταξύ άλλων: «Οι δημόσιες επιχειρήσεις μπορούν στο εξής, για λόγους γενικού συμφέροντος που συνδέονται με τη λειτουργία τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των εσωτερικών κανονισμών ή οργανισμών τους που έχουν ισχύ νόμου ή ισχύ κανονιστική ή οποιαδήποτε άλλη ισχύ, καθώς και κατά παρέκκλιση οποιωνδήποτε διατάξεων ή συμφωνιών, να προσλαμβάνουν το πάσης φύσεως προσωπικό τους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο διάρκειας μέχρι επτά (7) μηνών, ύστερα από προκήρυξη στην οποία καθορίζονται, από την ίδια τη δημόσια επιχείρηση, τα κριτήρια πρόσληψης (...) Η σύμβαση του προηγούμενου εδαφίου διέπεται αποκλειστικά από τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα».
Αντίστοιχα, για το υφιστάμενο προσωπικό, προβλέπει: «Οι διοικήσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, που εμφανίζουν αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα ή επιχορηγούνται από το Δημόσιο με στόχο την εξυγίανσή τους, υποχρεούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αξιοποίηση του προσωπικού τους καταρτίζοντας, όπου χρειάζεται, νέους κανονισμούς προσωπικού και οργανογράμματα, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του. Ιδιαίτερα για τους γενικούς κανονισμούς προσωπικού των επιχειρήσεων και για ζητήματα που αφορούν στις εργασιακές σχέσεις, οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται ύστερα από διαπραγματεύσεις των δύο μερών (επιχείρησης και εργαζομένων) με τη διαδικασία της υπογραφής συλλογικής σύμβασης (..) εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων μηνών (...) Αν για οποιονδήποτε λόγο η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι ως άνω αλλαγές γίνονται με νόμο».
Με άλλα λόγια, το 2005 ψηφίστηκε ένας νόμος που πήγαινε ένα βήμα πιο πέρα την πλήρη ανατροπή της σταθερής δουλειάς με πλήρη δικαιώματα στις πρώην ΔΕΚΟ, βάζοντας από τότε ζήτημα «αναδιάρθρωσης» του προσωπικού. Ακολούθησε το 2012 ο ν. 4046/2012 (τον ψήφισαν ΠΑΣΟΚ - ΝΔ και μέρος του ΛΑ.Ο.Σ.), τον οποίο επίσης επικαλείται η ΠΝΠ που υπέγραψε την Τρίτη η κυβέρνηση και εφάρμοσε άμεσα στην περίπτωση της ΕΡΤ.
Ο νόμος αυτός είναι το 2ο Μνημόνιο, όπου τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο καθαρά, αφού για το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα προβλέπει εφεδρεία και απολύσεις 15.000 υπαλλήλων μέχρι το τέλος του 2012 και κλείσιμο δημόσιων οργανισμών. Προς εξειδίκευση του μνημονίου ήρθε το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 (ν. 4093/2012).

Στο απόσπασμα με νόμο του ΠΑΣΟΚ

Προηγούμενα, τον Αύγουστο του 2011, επί υπουργίας Βενιζέλου, είχε ψηφιστεί ο ν. 4002/2011, ο οποίος περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις για την «Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση ΝΠΔΔ και δημοσίων επιχειρήσεων». Εκεί, αναφέρονται χωρίς περιστροφές τα εξής:
«1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού:
α) οι ανώνυμες εταιρείες με την επωνυμία «Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου ΑΕ (ΚΕΔ ΑΕ)», «Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού ΑΕ (ΟΔΔΥ ΑΕ)», «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ)», «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης ΑΕ», «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ (ΟΣΚ ΑΕ)», «Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων ΑΕ (ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ)», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ», «Ελληνικός Οργανισμός Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας ΑΕ (ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ)»,
β) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία, «Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)» και «Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ)» καιγ) άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος, εφόσον επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις, εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου, μπορεί, αν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό άμεσα ή έμμεσα ή αν επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό ή για τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας τους:

αα) να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να διασπώνται με απορρόφηση ή με σύσταση νέων εταιρειών ή με απορρόφηση και σύσταση νέων εταιρειών ή/και

ββ) να αποσπώνται από αυτά περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρηματικές μονάδες ως κλάδος ή τμήμα και να εισφέρονται σε άλλη ανώνυμη εταιρεία ή/και να μεταφέρεται και να ανατίθεται η ασκούμενη δραστηριότητα ή ο επιδιωκόμενος σκοπός σε άλλο νομικό πρόσωπο.

δ) Ειδικότερα, με την κοινή απόφαση της παρούσας παραγράφου, συγχωνεύονται σε ενιαίο φορέα με την επωνυμία «Ενιαίος Γεωργικός Οργανισμός - Δήμητρα» τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία:

αα) Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας (ΕΘΙΑΓΕ),

ββ) Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) - Δήμητρα,

γγ) ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) με διακριτικό τίτλο AGROCERT και

δδ) ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ)».

Τι προκύπτει;

Τι προκύπτει από τα παραπάνω;

  • Πρώτον, ότι οι ανατροπές στην ΕΡΤ και στους άλλους Οργανισμούς του Δημοσίου δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Προετοιμάστηκαν μεθοδικά όλα τα προηγούμενα χρόνια, με νόμους του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ ή και των δύο, σε μια προδιαγεγραμμένη πορεία διάλυσης ή ιδιωτικοποίησης κρατικών φορέων, κύρια σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας. Εννοείται ότι οι αντεργατικές ανατροπές προηγούνταν και εξομοίωσαν τις σχέσεις εργασίας στο δημόσιο, με αυτές στον ιδιωτικό τομέα.
  • Δεύτερον, ο νόμος του ΠΑΣΟΚ του 2011, μαρτυράει όλους τους Οργανισμούς που είναι επόμενοι στη λίστα με τα λουκέτα. Σ' αυτούς προστίθενται και τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, τα οποία απασχολούν σήμερα περίπου 1.000 εργαζόμενους σε 5 εργοστάσια και θεωρούνται από την κυβέρνηση μια μεγάλη δεξαμενή απολύσεων, προκειμένου να πιάσει το στόχο των 4.000 μέχρι το τέλος του 2013 και συνολικά τις 15.000 μέχρι το τέλος του 2014. Κύρια ισραηλινά κεφάλαια καραδοκούν να βάλουν στο χέρι τα ΕΑΣ, στερώντας από τη χώρα έναν τομέα στρατηγικής σημασίας για τη διαφύλαξη της εθνικής άμυνας και την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων.
Το ΚΚΕ προειδοποίησε έγκαιρα για τις αρνητικές εξελίξεις σε δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Σε καμιά περίπτωση δεν υπερασπίζεται το σημερινό δημόσιο, που είναι ούτως ή άλλως «κατ' ευφημισμόν» δημόσιο, δεν υπηρετεί το λαϊκό συμφέρον και τα συμφέροντα των εργαζομένων σ' αυτό. Το ΚΚΕ έχει πρόταση εξουσίας, άρα και πρόταση για την οργάνωση του κράτους που θα συγκροτήσει η διακυβέρνηση του λαού.Στις σημερινές συνθήκες, κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να λέει ότι δεν τον αφορούν όσα τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη στην ΕΡΤ και στους άλλους Οργανισμούς του Δημοσίου. Για κανέναν δεν πρέπει να πιάσει τόπο η διαιρετική και συκοφαντική προπαγάνδα της κυβέρνησης, που θέλει να φέρει σε αντιπαράθεση τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, τους εργατοϋπάλληλους της ΕΡΤ με τα λαϊκά στρώματα.
Οι εξελίξεις επαληθεύουν την ανάγκη να δυναμώσει η ενότητα της εργατικής τάξης, να γίνει πράξη το σύνθημα «ένας για όλους και όλοι για έναν». 
Να συνειδητοποιηθούν οι αιτίες της αντιλαϊκής επίθεσης, οι πραγματικοί ένοχοι και να στοχοποιηθούν από την πάλη του λαού. 
Να ριζώσει βαθιά και να αναπτυχθεί η συμμαχία με τα άλλα λαϊκά στρώματα, σε γραμμή ρήξης με τα μονοπώλια, τη στρατηγική, τα κόμματα και το κράτος τους. 
Αυτή είναι η μόνη ελπιδοφόρα διέξοδος για τους εργαζόμενους και το λαό, εκεί θα δώσει όλες του τις δυνάμεις το ΚΚΕ.

                                                                  Π.
                                                       ( Ριζοσπάστης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου