Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ


Πραγματικό σφαγείο για τους δημοσίους υπαλλήλους δημιουργεί η κυβέρνηση με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που αφορούν στην δημόσια διοίκηση. Το λεγόμενο σχήμα της κινητικότητας με τις υποχρεωτικές μετατάξεις και μεταφορές του προσωπικού, πέραν του ότι επιχειρεί μια ριζική αναδιάρθρωση του δημοσίου τομέα μέσω του εξαναγκασμού και με την απειλή της ανεργίας, στην πραγματικότητα υποκρύπτει μαζικές απολύσεις υπαλλήλων που μέχρι σήμερα καλύπτονταν από την συνταγματική κατοχύρωση της μονιμότητας ή εργάζονταν με σχέσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Το «ταμπού» των απολύσεων που ζήταγε η τρόικα να σπάσει, σπάει και μάλιστα δραστικά και σε μεγάλη έκταση. Η μονιμότητα καταργείται μέσω της μαζικής κατάργησης οργανικών θέσεων και η διαθεσιμότητα αποτελεί το φύλλο συκής πίσω από το οποίο κρύβεται το χαρτί της απόλυσης. Πηγές του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης υπολογίζουν πως μέσα στο 2013 πάνω από 40.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα τεθούν σε διαθεσιμότητα με τα νέα μέτρα παρά το γεγονός ότι η μνημονιακή υποχρέωση αναφέρει μόνο 25.000 υπαλλήλους. Όσοι από αυτούς δεν μεταταχθούν ή δεν μεταφερθούν σε άλλες υπηρεσίες, το πολυνομοσχέδιο αναφέρει ρητά ότι θα απολυθούν με την λήξη της διαθεσιμότητας που διαρκεί ένα χρόνο

Ταυτόχρονα, αλλάζει άρδην το πειθαρχικό δίκαιο στο Δημόσιο, το οποίο πλέον θα αποτελεί μια ανεξέλεγκτα αιωρούμενη δαμόκλειο σπάθη πάνω από τα κεφάλια των υπαλλήλων. Εισάγεται σε μαζική βάση το μέτρο της αργίας και το εργασιακό περιβάλλον λαμβάνει μεσαιωνικό χαρακτήρα. Το τεκμήριο της αθωότητας ουσιαστικά καταργείται, ανοίγει διάπλατα η πόρτα για πολιτικές διώξεις ενώ ο υπάλληλος θα βρίσκεται υπό έλεγχο και με την απειλή της αργίας για την ζωή που διάγει και τις πράξεις στις οποίες προβαίνει ακόμη κι εκτός εργασίας. Συγκεκριμένα θα τίθεται σε αργία ο υπάλληλος που επιθυμεί ένα διαφορετικό Σύνταγμα από το σημερινό ή έχει άλλη γνώμη για το πολίτευμα και την έννοια της Πατρίδας όπως κι εκείνος που διώκεται πειθαρχικά με την κατηγορία της αναξιοπρεπούς συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας.

Αναλυτικά το πολυνομοσχέδιο για τις μετατάξεις και μεταφορές, την διαθεσιμότητα και τις απολύσεις, το νέο πειθαρχικό δίκαιο και την αργία καθώς και την κατάργηση οργανικών θέσεων Προβλέπει:


Α. ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

Επιτρέπονται οι μετατάξεις μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) σε όλο το μήκος και το πλάτος του Δημοσίου.
Στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του Δημοσίου επιτρέπεται η μεταφορά υπαλλήλων: α) Λόγω μεταβολής αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών β) για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού γ) εφόσον μετά από αξιολόγηση προκύπτει ότι στο συγκεκριμένο ΝΠΙΔ υπάρχει πλεονάζον προσωπικό.
Οι ΙΔΑΧ μπορούν να μεταφέρονται και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).
Μετά την πράξη μεταφοράς ή μετάταξης του υπαλλήλου μπορεί να καταργείται η οργανική θέση που αυτός κατείχε στον προηγούμενο φορέα που εργαζόταν.


ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ Ή ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ:

α) Ο μόνιμος υπάλληλος που δεν θα εμφανιστεί στη θέση που μετατάχθηκε θεωρείται ότι διαπράττει σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται τουλάχιστον με ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ.
β) Αυτός που βρίσκεται σε διαθεσιμότητα και δεν εμφανίζεται στη θέση που μετατάχθηκε η μεταφέρθηκε ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ.
γ) Ο ΙΔΑΧ που δεν εμφανίζεται στη νέα του θέση ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ.
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Οι μόνιμοι υπάλληλοι σε όλο το δημόσιο που καταργούνται οι οργανικές τους θέσεις βγαίνουν σε διαθεσιμότητα.
Οι υπάλληλοι που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα: α) Μετατάσσονται εκουσίως (με τη θέλησή τους). β) Μετατάσσονται ή μεταφέρονται υποχρεωτικώς. γ) Τοποθετούνται προσωρινά σε οποιοδήποτε φορέα του δημοσίου για κάλυψη προσωρινών αναγκών. δ) Υπάγονται σε ειδικά προγράμματα επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης.
Η διαθεσιμότητα διαρκεί ένα χρόνο και ο υπάλληλος παίρνει το 75% του βασικού του μισθού.
Οι μόνιμοι και οι ΙΔΑΧ υπάλληλοι που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα εφόσον δεν μεταταχθούν ή μεταφερθούν ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ μόλις λήξει ο χρόνος διαθεσιμότητας.


Γ. ΑΡΓΙΑ

Τίθενται σε αργία όσοι υπάλληλοι:

α) Έχουν καταδικαστεί σε πρώτο ή σε δεύτερο βαθμό έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση και όσοι έχουν τεθεί ή θα τεθούν σε προσωρινή κράτηση ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ.


β) Οι υπάλληλοι για τους οποίους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για: κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής.

γ) Για πειθαρχικά παραπτώματα όπως:
Άρνηση αναγνώρισης συντάγματος και έλλειψη αφοσίωσης στην πατρίδα και στο Πολίτευμα.
Παράβαση καθήκοντος
Αποκόμιση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος υπέρ του ιδίου ή όπερ τρίτου κατά την άσκηση των καθηκόντων ή εξ αφορμής αυτών.
Αναξιοπρεπή συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας
Σοβαρή απείθεια
Αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων
Χρησιμοποίηση ιδιότητας ή πληροφοριών λόγω της ιδιότητας προς όφελος του ιδίου ή τρίτων.
Άρνηση συνεργασίας με τις Ανεξάρτητες Αρχές, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τις υπηρεσίες Ελέγχου στο Δημόσιο.
Φθορά από ασυνήθιστη χρήση ή εγκατάλειψη ή παράνομη χρήση πράγματος που ανήκει στην υπηρεσία.
Παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικών παραπτωμάτων
Μη τήρηση του ωραρίου
Ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες, αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτηση του πολίτη, μη έγκαιρη διεκπεραίωση υποθέσεων, άρνηση συνεργασίας με τα ΚΕΠ, μη ανάρτηση ή πλημμελής ανάρτηση αποφάσεων στο διαδίκτυο, μη εφαρμογή απλουστευτικών διαδικασιών και αντιγραφειοκρατικών διατάξεων.


δ) Η αργία λήγει αν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο ο υπάλληλος τέθηκε σε αργία


ε) Ο υπάλληλος που τίθεται σε αργία λαμβάνει κατά τη διάρκεια αυτής το 75% των νόμιμων αποδοχών του.


στ) Εννοείται πως όσοι καταδικαστούν τελεσίδικα σε οριστική παύση ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ.

Δ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

1.Από την έναρξη της ισχύος ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ καταργούνται οι οργανικές θέσεις:
α) Χάνουν τις οργανικές τους θέσεις (οι οποίες καταργούνται) και βγαίνουν σε διαθεσιμότητα οι υπάλληλοι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και με ειδικότητα Διοικητικού, Διοικητικού- Λογιστικού, Διοικητικού- Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ΑΣΕΠ ή άλλη αξιόπιστη διαδικασία πρόσληψης σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια.
Αυτές οι οργανικές θέσεις θα καταργηθούν και οι υπάλληλοι που τις κατέχουν θα βγουν σε διαθεσιμότητα εφόσον: ο αριθμός των υπαλλήλων αυτών: α) είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) ανά φορέα και β) ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του 30% του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων των παραπάνω κλάδων και ειδικοτήτων (Διοικητικού, Διοικητικού- Λογιστικού, Διοικητικού- Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων) που υπηρετούν στον οικείο φορέα.
β) Από την εφαρμογή της διάταξης αυτής εξαιρούνται οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τα νοσοκομεία και η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.


2. Με την δημοσίευση του νόμου οι Διευθύνσεις Προσωπικού των φορέων οφείλουν μέσα σε διάστημα 3 ημερών να στείλουν στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης τον κατάλογο με τους υπαλλήλους που: α) τίθενται σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης της οργανικής τους θέσης, β) τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία. Σε διάστημα δέκα ημερών οφείλουν να στείλουν στο Υπουργείο α) τον αριθμό των οργανικών θέσεων που καταργούνται, καθώς και αντίγραφα των ατομικών διοικητικών πράξεων με τα οποία υπάλληλοι τίθενται σε διαθεσιμότητα β) τις πράξεις με τις οποίες τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία υπάλληλοι, Η μη αποστολή των στοιχείων αυτών εντός της ανωτέρω προθεσμίας αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου